ZFR-TH/2015 Otthon Melege Program

Üdvözöljük a Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt alprogram elektronikus pályázati rendszerében.

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat 1.0

Általános rendelkezések

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (továbbiakban Adatfeldolgozó) mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban Adatkezelő) által az „Otthon Melege Program”, „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram kezelésére kijelölt szervezet, az általa üzemeltetett, a http://zfr-th-2015.nfsi.hu címen elérhető szolgáltatásokra való jelentkezés során a regisztráló képviselőjének, mint meghatalmazottnak és a meghatalmazónak a regisztrációs felületen megjelölt személyes adatait kéri be a szolgáltatást igénybevevőktől (továbbiakban regisztráló), a program lebonyolítása érdekében.

Az Adatfeldolgozó a kivitelezői regisztrációs, valamint a pályázatkezelési eljárás (továbbiakban regisztrációs eljárás) során az adatmezőkbe írt személyes adatokon kívül egyéb személyes adatokat nem gyűjt. A regisztráló a http://zfr-th-2015.nfsi.hu címen történő regisztrációjával adja meg személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást.

Az Adatfeldolgozó a regisztrációs eljárás során a műveletet befejező regisztrálók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a regisztrálók számítógépén. A cookie személyes adat. Az adatkezelés célja, hogy a regisztrálók egymástól megkülönböztethetők legyenek, munkamenet során megadott adatok tárolása, munkamenet megszakadása esetén az adatvesztés elkerülése. A cookie-ról több információ megtudható a www.aboutcookies.org oldalon. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az Adatfeldolgozó számára sem a regisztráló számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a regisztráló úgy dönt, hogy megismertet. Ezt az eljárást az Adatfeldolgozó szigorúan betartja. A regisztráló választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az automatikusan letiltsa azok használatát.

Az Adatfeldolgozó kezelésében, a regisztrációs eljárás során keletkezett adatok vonatkozásában az elektronikus formában közzétett adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggő kérdésekben a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat az irányadó.

Az Adatfeldolgozó minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok védelme érdekében, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért.

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján történik.

Az Adatfeldolgozó gondoskodik az adatok sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatfeldolgozó külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik, valamint az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársai megfelelő felkészítéséről.

Az Adatfeldolgozó az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A regisztrált adatok jogellenes kezelésével okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. A regisztráló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárfelelősség alól az Adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. Az Adatfeldolgozó általános, polgári felelősségére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

A rögzített adatok nyilvántartásból való törlésére akkor kerül sor, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Az adatkezelőnél az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti. Az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az előbbiekben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a jogszabályban meghatározott esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Egyéb adatvédelmi információk:

A regisztráló számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az Adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amelyek alapján a regisztráló személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg egyéb cookie-k, illetve web-bug-ok letöltésére nem kerül sor.

A honlapon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatfeldolgozónak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak az Adatfeldolgozó -nak nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük forduljon bizalommal a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft-hez.

Az Adatfeldolgozó fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, melyet a honlapján tesz közzé. A módosítás a honlapon történő közzététellel hatályba lép. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.

Budapest, 2015. március

Vissza a kezdőoldalra